Provozní řád

Preambule

Provozní řád se týká pilotů, kteří u nás využijí vlek k samostatnému letu ať už jen k rekreačnímu sletu nebo dalekému přeletu. U pilotních žáků, či pasažérů tandemového letu se seznámení s tímto řádem také doporučuje. Instruktor pod jehož vedením žák u nás létá, stejně tak tandemový pilot je však s tímto řádem seznámen a je jeho odpovědností podle něj konat. Případné nejasnosti a komentáře nám prosím sdělte v okně pod textem.

Ceník vleků

Ceny startů v jednom dni:

1. start 300,- Kč
2. start zdarma
3.-7.každý  à150,-
každý další 130,-

Pro skupiny slevy, pro školy paraglidingu ceny dohodou.
(Prosím, neplést si s cenou „Tandemových letů„)

Způsobilost k letu

Každý pilot je před svým prvním startem kontrolován, zda je způsobilý k vykonání letu. Musí být držitelem platného pilotního průkazu, dosažená kvalifikace musí odpovídat padákovému kluzáku, který používá, musí mít sjednané pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetí osobě (buďto na padákový kluzák, který používá, nebo na svou osobu), padákový kluzák, který používá musí mít platný technický průkaz.

Tato kontrola probíhá při prvním kontaktu s novým zájemcem-pilotem o start na našem navijáku. Pokud má výše uvedené doklady v pořádku, výsledek kontroly je zaznamenán a dále během sezóny již nemusí být opakována.

Za pilota nezpůsobilého k letu se považuje i pilot pod vlivem alkoholu, či jiných omamných a psychotropních látek. Je výhradním právem obsluhy navijáku rozhodnout, zda se konkrétnímu pilotovi start povolí či nikoliv.

Chování na letišti při provozu navijáku

Pořadí na startu si určují sami piloti. Platí však, že kdo je první připraven, první odstartuje. Obsluha navijáku si v krajní situaci vyhrazuje právo do pořadí na startu zasáhnout.Při čekání na start se pilot (stejně tak jako jeho případný doprovod, včetně toho čtyřnohého) zdržuje za startovištěm, aby neohrožoval jak sebe, tak startujícího pilota v prostoru startoviště. V době provozu navijáku je vstup na plochu letiště, kde operují tažná lana, přísně zakázán. Odpovědnost za případný doprovod pilota včetně dětí a čtyřnohých miláčků nese plnou měrou pilot.

Piloti čekající v pořadí na start operují se svými vrchlíky v dostatečné vzdálenosti od již ke startu připravených pilotů. Nestartující piloti by se měli v době startu zdržet nahazování vrchlíku a pozemního tréninku. Navijákař v době startu sleduje chování startujícího vrchlíku a proto je výskyt jiných vrchlíků v poloze nad hlavou v tuto chvíli nežádoucí.

Start, let, přistání

Na navijáku se startuje zásadně předním startem, „na berana“. Výrazným ulehčením fáze startu je silné propružení tažného lana v první fázi vleku. Toho se docílí zapřením se proti tahu lana až na neúnosnou mez. Start je svižnější a zejména v bezvětří o mnoho snažší. Na startvišti je zajištěn startér, který fázi startu sleduje a je připraven zasáhnout. Při zavlečení ucha vrchlíku do šňůr nebo jiné závadě, které by si pilot při startu nemusel všimnout,  dává startér navijákaři z bezpečnostních důvodů signál pro zrušení startu.Ve fázi navíjení a tahu je nezbytné, aby se pilot snažil udržet svůj vrchlík kolmo na lano. Osvědčenou pomůckou je let korigovat a směřovat přímo k navijáku. Pokud dojde k výraznějšímu odchýlení vrchlíku z výše popsaného směru letu, obsluha navijáku na takovou situaci zpravidla reaguje snížením tahu. Pilotovi to vytvoří prostor pro vhodnou korekci směru letu. Po provedení korekce následně dochází k postupnému zvýšení tahu. V zájmu dosažení optimální výšky je vhodné korekce směru letu provádět citlivě a včas.Po dosažení bodu odpínání naviják přeruší tah. Vrchlík na tuto situaci citelně reaguje zhoupnutím. Pro bezpečné odepnutí tažného lana je vhodné nechat vrchlík nejprve stabilizovat a poté tažné lano pomocí odpínáku odepnout. Na samotné odepnutí od tažného lana je dostatek času a proto je nutné se zároveň přesvědčit o tom, že k odepnutí opravdu došlo. A to buď pohledem dolů pod sebe, zda jde vidět brzdící padáček již odepnutého lana, nebo vizuální kontrolou rozpojeného odpínáku. Pilot by se neměl z lana odpínat, pokud je lano ještě v tahu. Pokud však dojde k situaci, že se pilot potřebuje vypnout dříve, vyšle na naviják signál, aby naviják ubral tah. Tímto signálem je výrazné roznožování a snožování. Obsluha navijáku padák sleduje po celou dobu navíjení. Není tedy možné takový signál přehlédnout a nereagovat na něj.Směr okruhu po odepnutí je vždy určován pro konkrétní den dle povětrnostních podmínek obsluhou navijáku. Zásadou však je, že již letivší pilot nebude vlétávat do prostoru tahu jiného pilota, křížit dráhu lan a podobně. Svůj rozpočet na přistání pilot zvažuje tak, aby co nejméně narušoval další provoz na letišti. Přistává se zásadně na k tomu určených přistávacích plochách. Letiště sousedí se zemědělskou půdou, která je obhospodařována a je ze strategických důvodů pro provoz navijáku ZAKÁZÁNO tyto plochy v období vegetace k přistávání používat.

Opuštění letiště

Před opuštěním letiště je nutné, aby si každý pilot včetně svého doprovodu po sobě odnesl veškerý odpad, který vyprodukoval.

Závěrečné ustanovení

Věříme, že veškerá omezení, která z tohoto řádu pro piloty vyplývají, jsou pochopitelná a je zřejmé, že jejich dodržováním usnadníme provoz navijáku pro všechny zúčastněné. Obsluha navijáku si vyhrazuje právo tento řád dle potřeby upravovat či doplňovat.